MESLEK HASTALIKLARI - Özel Medesa Derman Polikliniği Aksaray Hacamat Tedavisi Sülük Tedavisi

    Polikliniğimize yapılan başvurularda; çalışanın meslek hayatına başladığı günden bugüne kapsamlı bir değerlendirmesi yapılarak, almış olduğu sağlık raporları ve yaptığı işler ile bağlantıları sorgulanarak, gerekli test ve tetkikler yapılarak hastalığı ile ilişkisi araştırılmaktadır. Ön tanı konulan sigortalı, 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bilgilendirilerek, kesin tanı işlemleri için ileri merkezlere (Tanı koymaya yetkili sağlık kuruluşları) yönlendirilmektedir.   

Meslek Hastalığı

- Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı?

- İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Yükümlülük Süresi: 

- Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi,  ifade eder.

Maruziyet Süresi:

- Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi ifade eder. 
- Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Meslek Hastalığı Dosyasında;

- İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,
- Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri,
- Kurumumuz adına, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı T.C. Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,
- İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile, yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
- İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri,
- Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıdır.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ | DİĞER BAŞLIKLAR

GRUP MARKALARIMIZ

Medesa Derman, sektöründe
yenilikçi akılcı çözümler üretir.